Shelly Gates

Budget Officer
200 W.T. Weaver Blvd
Asheville, NC 28804
Phone: 828-257-4289
shelly.gates@usda.gov